กฏระเบียบ / หนังสือเวียน
ข้าราชการ
พนักงานราชการ
ลูกจ้างประจำ
ลูกจ้างชั่วคราว
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
แบบฟอร์ม
ข้าราชการ
พนักงานราชการ
ลูกจ้างประจำ
ลูกจ้างชั่วคราว
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
ระเบียบต่างๆ
ระเบียบการลา
ผู้มีคุณสมบัติครบส่งผลงาน
ยังไม่มีข้อมูล
รูปแบบTemplate
Template
CHRO
การดำเนินงานของคณะกรรมการ CHRO
ลิ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กลุ่มงานบริหารงานบุคคล(สป)
เว็ปหน่วยงานในกระทรวงสาธารณสุข
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Ktam)
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พกส
สถิติการเข้าใช้
  ออนไลน์ 14 คน  
  วันนี้ 210 คน  
  เดือนนี้ 4992 คน  
  ปีนี้ 11673 คน  
  ทั้งหมด 644896 คน  
Untitled Document
หน้าหลัก ->
หัวข้อ : บุคลากรในกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
                                                                                                     
                            
                                บุคลากรกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล  
                                                  

                                                                นางวรางคณา ธุวังควัฒน์ 
                                                           นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
                                                           หัวหน้ากลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
                                                            
                
                            
                               
                                         นางนภัสกร  ปัญญาประชุม
                                     นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
                       
                            นางสุพรรณษา  เนียนไธสง
                         นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
                        
                             

                                         นางสมรัตน์  เรืองสุวรรณ์
                                    เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
                    
               
                                นางทรัพยา  ปลื้มกมล
                           เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน   
                      
                             นางเสาวลักษณ์  ใจเอก
                        เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


 
                    
                              นางสาวเฉลิมขวัญ  ตรีวิเศษ
                                    นักทรัพยากรบุคคล
 
                        
















                
                                                                              
                              นางสิริกร  เนตรพระ                                                                         นายสุรวิช  อริยฐากูร
                          พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ                                                               เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน