ทำเนียบบุคลากร
บุคลากรในกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
ติดต่อเรา
บุคลากรใน สสจ.
กฏระเบียบ / หนังสือเวียน
ข้าราชการ
พนักงานราชการ
ลูกจ้างประจำ
ลูกจ้างชั่วคราว
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
แบบฟอร์ม
ข้าราชการ
พนักงานราชการ
ลูกจ้างประจำ
ลูกจ้างชั่วคราว
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
ระเบียบต่างๆ
ระเบียบการลา
ผู้มีคุณสมบัติครบส่งผลงาน
ยังไม่มีข้อมูล
รูปแบบTemplate
Template
CHRO
การดำเนินงานของคณะกรรมการ CHRO
ลิ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กลุ่มงานบริหารงานบุคคล(สป)
เว็ปหน่วยงานในกระทรวงสาธารณสุข
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Ktam)
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พกส
สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่าย
เข้าสู่ระบบ
สถิติการเข้าใช้
  ออนไลน์ 3 คน  
  วันนี้ 104 คน  
  เดือนนี้ 3940 คน  
  ปีนี้ 95891 คน  
  ทั้งหมด 614794 คน  
Untitled Document
หน้าหลัก ->
หัวข้อ : ลูกจ้างประจำ
  แบบประเมินบุคคลเพื่อปรับระดับชั้น  คลิ๊ก

 แบบบรรยายลักษณะงาน ( ลปจ.1 )  คลิ๊ก  

 ตัวอย่างแบบลปจ. 1 ระดับ 2 (1)  คลิ๊ก
             แบบลปจ. 1 ระดับ 2 (2)  คลิ๊ก 
             แบบลปจ. 1 ระดับ 2 (3)  คลิ๊ก

แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ  คลิ๊ก

แบบแสดงความจำนงปรับเปลี่ยนสายงาน       คลิ๊ก  

คำขอมีบัตรประจำตัวข้าราชการและลูกจ้างประจำ    คลิ๊ก   

แบบฟอร์ม กสจ.          
 คลิ๊ก

แบบประเมินบุคคลและการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ (อัพเดท 25 เม.ย.2560)    คลิ๊ก   

แบบแสดงการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำแลผู้ไม่อยู่ในเกณฑ์เลื่อนขั้นค่าจ้าง  คลิ๊ก


หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด   ( 20 กรกฎาคม 2554)   คลิ๊ก

บัญชีค่าจ้างลูกจ้างประจำ 
ลิ๊กรายละเอียดเพิ่มเติม    คลิ๊ก