กฏระเบียบ / หนังสือเวียน
ข้าราชการ
พนักงานราชการ
ลูกจ้างประจำ
ลูกจ้างชั่วคราว
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
แบบฟอร์ม
ข้าราชการ
พนักงานราชการ
ลูกจ้างประจำ
ลูกจ้างชั่วคราว
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
ระเบียบต่างๆ
ระเบียบการลา
ผู้มีคุณสมบัติครบส่งผลงาน
ยังไม่มีข้อมูล
รูปแบบTemplate
Template
CHRO
การดำเนินงานของคณะกรรมการ CHRO
ลิ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กลุ่มงานบริหารงานบุคคล(สป)
เว็ปหน่วยงานในกระทรวงสาธารณสุข
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Ktam)
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พกส
สถิติการเข้าใช้
  ออนไลน์ 5 คน  
  วันนี้ 13 คน  
  เดือนนี้ 3647 คน  
  ปีนี้ 3647 คน  
  ทั้งหมด 636870 คน  
Untitled Document
หน้าหลัก ->
หัวข้อ : ข้าราชการ
 แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ใช้เลื่อน 1 เม.ย.61 คลิ๊ก

หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด คลิ๊ก

แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษกรณีข้าราชการถึงแก่ความตาย คลิ๊ก

แบบคำขอมีบัตรข้าราชการ คลิ๊ก

แบบคำขอเพิ่ม/ปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลบุคคลากรภาครัฐ  คลิ๊ก

แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ   คลิ๊ก

แบบรายงานการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ กรณีขยายเวลาการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ คลิ๊ก

 แบบฟอร์มขอสำเนา กพ7  คลิ๊ก

แบบขอนับระยะเวลาเกื้อกูลสายงานในตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการ คลิ๊ก  

แบบประเมินเลื่อนระดับชำนาญการ  เฉพาะสายงานแพทย์ ทันตแพทย์    
คลิ๊ก

แบบประเมินเลื่อนระดับชำนาญการ  คลิ๊ก

แบบประเมินขอรับเงินประจำตำแหน่ง       คลิ๊ก   

แบบประเมินเลื่อนระดับชำนาญการพิเศษ  คลิ๊ก 

แบบประเมินเลื่อนระดับชำนาญงานสำหรับสายงานจพ.สาธารณสุข   คลิ๊ก

แบบประเมินเลื่อนระดับชำนาญงานสำหรับสายงาน จพ.ทันตสาธารณสุข จพ.เภสัชกรรม   คลิ๊ก

แบบประเมินบุคคลและผลงาน (อวช1) ระดับเชี่ยวชาญ ตาม ว16/2538       คลิ๊ก 

แบบเอกสารประกอบการคัดเลือกเพื่อการพิจารณาเลื่อนตำแหน่ง  คลิ๊ก 

แบบขอรับค่าตอบแทน พ.ต.ส.       คลิ๊ก  

แบบข้อมูลผู้ขอรับการใช้สิทธิเบิกจ่ายตรง  คลิ๊ก  

แบบฟอร์มแบบทดลองงานข้าราช   คลิ๊ก

แบบฟอร์มพิมพ์บัตรข้าราชการ      คลิ๊ก  

คำขอมีบัตรข้าราชการ  คลิ๊ก

แบบใบแจ้งข้อมูลสมาชิก กบข(บรรจุใหม่)      คลิ๊ก

ใบสมัครคัดเลือกดำรงตำแหน่งผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ    คลิ๊ก

แบบใบสมัครหัวหน้าสถานีอนามัย   คลิ๊ก  

แบบใบสมัครคัดเลือกระดับเชี่ยวชาญและชำนาญการพิเศษ     คลิ๊ก  

แบบฟอร์มรับสมัครตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล     คลิ๊ก   

แบบฟอร์มขอย้าย           คลิ๊ก 

แบบฟอร์มขอโอน        คลิ๊ก

แบบฟอร์มลาออกจากข้าราชการ   คลิ๊ก

แบบประวัติเสนอขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา        
คลิ๊ก

แบบข้อมูลผู้ขอรับการใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงค่ารักษา       คลิ๊ก


 รายละเอียดเพิ่มเติม     คลิ๊ก