กฏระเบียบ / หนังสือเวียน
ข้าราชการ
พนักงานราชการ
ลูกจ้างประจำ
ลูกจ้างชั่วคราว
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
แบบฟอร์ม
ข้าราชการ
พนักงานราชการ
ลูกจ้างประจำ
ลูกจ้างชั่วคราว
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
ระเบียบต่างๆ
ระเบียบการลา
ผู้มีคุณสมบัติครบส่งผลงาน
ยังไม่มีข้อมูล
รูปแบบTemplate
Template
CHRO
การดำเนินงานของคณะกรรมการ CHRO
ลิ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กลุ่มงานบริหารงานบุคคล(สป)
เว็ปหน่วยงานในกระทรวงสาธารณสุข
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Ktam)
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พกส
สถิติการเข้าใช้
  ออนไลน์ 19 คน  
  วันนี้ 201 คน  
  เดือนนี้ 4056 คน  
  ปีนี้ 111581 คน  
  ทั้งหมด 630484 คน  
Untitled Document
กลับหน้าหลัก
ลำดับที่ หัวข้อข่าว หมวดหมู่
1 รายชื่อ จนท. สสจ.สุรินทร์ ( ข้อมูล ณ 11 ธันวาคม 2561) (13-12-2561) ข่าวประชาสัมพันธ์
2 เรื่อง แจ้งนักเรียนทุนหลักสูตรกรทรวงสาธารณสุขยื่นใบสมัคร (09-11-2561) ข่าวประชาสัมพันธ์
3 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ทำหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด ถึงวันที่ 31 ต.ค. 2561 (26-10-2561) ข่าวประชาสัมพันธ์
4 ขอสำรวจข้อมูลบุคคลากรปฏิบัติงานจริงทุกประเภท ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561 (23-10-2561) ข่าวประชาสัมพันธ์
5 ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ(ผู้สำเร็จการศึกษาจากโครงการทุนสมเด็จย่า) (22-10-2561) ข่าวประชาสัมพันธ์
6 สำรวจข้อมูลสถิติ กรณีบาดเจ็บจากการปฏิบัติราชการของ พกส. ย้อนหลัง 5 ปี (ปีงบประมาณ 2557-2561) (22-10-2561) ข่าวประชาสัมพันธ์
7 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับชำนาญการพิเศษ ตั้งแต่วันที่ 22 ต.ค.61-2 พ.ย. 61 (19-10-2561) ข่าวประชาสัมพันธ์
8 แจ้งพนักงานกระทรวงสาธารณสุขส่งใบขอย้าย (ถึง16ต.ค.2561) (10-10-2561) ข่าวประชาสัมพันธ์
9 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการ กรณีเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่ ก.พ. อนุมัติให้ส่วนราชการจัดให้มีการศึกษาขึ้นเพื่อเข้ารับราชการ (04-10-2561) ข่าวประชาสัมพันธ์
10 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการ กรณีเป็นผู้สำเร็จการศึกษาในวุฒิ ที่ ก.พ. กำหนด (04-10-2561) ข่าวประชาสัมพันธ์
11 แจ้งผู้สำเร็จการศึกษาจากโครงการผลิตบุคลากรพยาบาลเพื่อพัฒนาสุขภาพประชาชนจังหวัดชายแดน ตามรอยสมเด็จย่ายื่นใบสมัคร ตั้งแต่วันที่ 2 - 8 ตุลาคม 2561 (01-10-2561) ข่าวประชาสัมพันธ์
12 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(เจ้าพนักงานสาธารณสุข) ระดับอาวุโส สถานีอนามัยตำบลสำโรงทาบ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ (12-09-2561) ข่าวประชาสัมพันธ์
13 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นศาสตราภิชาน พ.ศ. 2561 (11-09-2561) ข่าวประชาสัมพันธ์
14 ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดเงินเพิ่มเพื่อเป็นค่าจ้างของพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ที่ค่าจ้างยังไม่ถึงขั้นต่ำ ฯ พ.ศ. 2561 (07-09-2561) ข่าวประชาสัมพันธ์
15 ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือดบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ กรณีเป็นผู้สำเร็จการศึกษาในวุฒิ ก.พ. กำหนด (29-08-2561) ข่าวประชาสัมพันธ์
16 ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ กรณีเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ก.พ. อนุมัติให้ส่วนราชการจัดให้มีการศึกษาขึ้นเพื่อเข้ารับราชการ (29-08-2561) ข่าวประชาสัมพันธ์
17 แจ้งนักเรียนทุนหลักสูตรกระทรวงสาธารณสุขยื่นใบสมัครเข้ารับราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ตั้งแต่วันที่ 22-28 สิงหาคม 2561 (22-08-2561) ข่าวประชาสัมพันธ์
18 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ตั้งแต่วันที่ 21-27 สิงหาคม 2561 (22-08-2561) ข่าวประชาสัมพันธ์
19 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานราชการ (10-08-2561) ข่าวประชาสัมพันธ์
20 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์รับสมัครคัดเลือกบุคคลต้นแบบภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2561 (06-08-2561) ข่าวประชาสัมพันธ์
21 ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล(นายแพทย์) ระดับเชี่ยวชาญ โรงพยาบาลพนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ ฯ (01-08-2561) ข่าวประชาสัมพันธ์
22 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อทำหน้าที่นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน) ในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ (01-08-2561) ข่าวประชาสัมพันธ์
23 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) (03-07-2561) ข่าวประชาสัมพันธ์
24 รายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินเพื่อเลือกสรรเปนพนักงานราชการ (03-07-2561) ข่าวประชาสัมพันธ์
25 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 6 อัตรา (03-07-2561) ข่าวประชาสัมพันธ์
26 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป (04-06-2561) ข่าวประชาสัมพันธ์
27 ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจ้างงานลูกจ้างชั่วคราวและพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (24-05-2561) ข่าวประชาสัมพันธ์
28 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯครั้งที่ 2 พนักงานราชการ (23-05-2561) ข่าวประชาสัมพันธ์
29 รับย้ายข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.รพ.สต. ในสถานีอนามัยสังกัด สสจ.สุรินทร์ (ถึงวันที่ 31 พ.ค. 2561 (22-05-2561) ข่าวประชาสัมพันธ์
30 แจ้งผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนและอยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (เจ้าพนักงานสาธารณสุข) ระดับอาวุโส (15-05-2561) ข่าวประชาสัมพันธ์
31 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ ครั้งที่1 พนักงานราชการ (02-05-2561) ข่าวประชาสัมพันธ์
32 รับย้ายข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผอ.รพ. ระดับเชี่ยวชาญ (24-04-2561) ข่าวประชาสัมพันธ์
33 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา (19-04-2561) ข่าวประชาสัมพันธ์
34 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล (นายแพทย์) ระดับเชื่ยวชาญ (29-03-2561) ข่าวประชาสัมพันธ์
35 เชิญประชุมข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ครบเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (15-03-2561) ข่าวประชาสัมพันธ์
36 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่ง ระดับชำนาญการพิเศษ (14-03-2561) ข่าวประชาสัมพันธ์
37 ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (14-03-2561) ข่าวประชาสัมพันธ์
38 ประกาศผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผอ.รพ.สต. ในสถานีอนามัยสังกัด สสจ.สุรินทร์ (09-03-2561) ข่าวประชาสัมพันธ์
39 เภสัชกรย้ายมาปฏิบัติราชการ ปี 2561 (09-03-2561) ข่าวประชาสัมพันธ์
40 ประกาศผลการสอบบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (08-03-2561) ข่าวประชาสัมพันธ์
41 ให้ส่งใบขอย้าย (ภายในวันที่ 20 มี.ค.2561) (07-03-2561) ข่าวประชาสัมพันธ์
42 การพิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1/2561 (05-03-2561) ข่าวประชาสัมพันธ์
43 การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ครั้งที่ 1/2561 (1เม.ย.61) (02-03-2561) ข่าวประชาสัมพันธ์
44 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (27-02-2561) ข่าวประชาสัมพันธ์
45 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข (27-02-2561) ข่าวประชาสัมพันธ์
46 สำรวจอัตรากำลังบุคลากรปฏิบัติจริง ณ 1 มีนาคม 2561 (22-02-2561) ข่าวประชาสัมพันธ์
47 รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (19-23 ก.พ.2561) (15-02-2561) ข่าวประชาสัมพันธ์
48 รับสมัครพนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา (19 - 23 ก.พ.2561) (15-02-2561) ข่าวประชาสัมพันธ์
49 รับย้ายข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.รพ.สต. ในสถานีอนามัยสังกัด สสจ.สุรินทร์ (ถึงวันที่ 20 ก.พ.2561) (14-02-2561) ข่าวประชาสัมพันธ์
50 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ(ด้านการพยาบาล) รับสมัคร 12 - 20 ก.พ.2561 (09-02-2561) ข่าวประชาสัมพันธ์
51 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (รายงานตัว 30 ม.ค.2561) (29-01-2561) ข่าวประชาสัมพันธ์
52 ทันตแพทย์และเภสัชกรขอย้ายมาปฏิบัติราชการปี 2561 (29-01-2561) ข่าวประชาสัมพันธ์
53 แจ้งเปลี่ยนแปลงห้องสอบ พกส. วันที่ 26 ม.ค.2561 (เฉพาะตำแหน่งพนักงานบริการ) (25-01-2561) ข่าวประชาสัมพันธ์
54 แจ้งเปลี่ยนแปลงห้องสอบพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (สอบวันที่ 25 มกราคม 2561) (24-01-2561) ข่าวประชาสัมพันธ์
55 กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมารรถนะ (23-26 ม.ค.2561) (19-01-2561) ข่าวประชาสัมพันธ์
56 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ (ประกาศวันสอบ ในวันที่ 19 ม.ค.2561) (18-01-2561) ข่าวประชาสัมพันธ์
57 การย้ายหมุนเวียนเเพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ปี 2561 (ส่งใบขอย้ายให้ สสจ.สุรินทร์ ภายใน 22 ม.ค.2561) (16-01-2561) ข่าวประชาสัมพันธ์
58 รับย้ายข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล(นายแพทย์)ระดับเชี่ยวชาญ รพ.รัตนบุรี สสจ.สุรินทร์ (ถึงวันที่ 23 ม.ค.2561) (15-01-2561) ข่าวประชาสัมพันธ์
59 แจ้งผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนและอยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่ง ผอ.รพ.สต. (เจ้าพนักงานสาธารณสุข) ระดับอาวุโส ยื่นความประสงค์ดำรงตำรงตำแหน่ง (15-19ม.ค.2561) (15-01-2561) ข่าวประชาสัมพันธ์
60 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (8-12 ม.ค.2561) (04-01-2561) ข่าวประชาสัมพันธ์
61 แจ้งนักเรียนทุนหลักสูตรกระทรวงสาธารณสุขยื่นใบสมัคร (ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 1 อัตรา) (25-12-2560) ข่าวประชาสัมพันธ์
62 รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ 4 อัตรา (19-12-2560) ข่าวประชาสัมพันธ์
63 แบบรายงานอัตราการสูญเสียบุคลากร (12-12-2560) ข่าวประชาสัมพันธ์
64 ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งแพทย์แผนไทย (01-12-2560) ข่าวประชาสัมพันธ์
65 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งแพทย์แผนไทย (28-11-2560) ข่าวประชาสัมพันธ์
1 2 3 4 5 6 7 8 หน้าถัดไป