กฏระเบียบ / หนังสือเวียน
ข้าราชการ
พนักงานราชการ
ลูกจ้างประจำ
ลูกจ้างชั่วคราว
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
แบบฟอร์ม
ข้าราชการ
พนักงานราชการ
ลูกจ้างประจำ
ลูกจ้างชั่วคราว
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
ระเบียบต่างๆ
ระเบียบการลา
ผู้มีคุณสมบัติครบส่งผลงาน
ยังไม่มีข้อมูล
รูปแบบTemplate
Template
CHRO
การดำเนินงานของคณะกรรมการ CHRO
ลิ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กลุ่มงานบริหารงานบุคคล(สป)
เว็ปหน่วยงานในกระทรวงสาธารณสุข
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Ktam)
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พกส
สถิติการเข้าใช้
  ออนไลน์ 3 คน  
  วันนี้ 701 คน  
  เดือนนี้ 4100 คน  
  ปีนี้ 104283 คน  
  ทั้งหมด 623186 คน  
Untitled Document
กลับหน้าหลัก
ลำดับที่ หัวข้อข่าว หมวดหมู่
1 เรื่อง แจ้งนักเรียนทุนหลักสูตรกรทรวงสาธารณสุขยื่นใบสมัคร (09-11-2561) ข่าวประชาสัมพันธ์
2 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ทำหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด ถึงวันที่ 31 ต.ค. 2561 (26-10-2561) ข่าวประชาสัมพันธ์
3 ขอสำรวจข้อมูลบุคคลากรปฏิบัติงานจริงทุกประเภท ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561 (23-10-2561) ข่าวประชาสัมพันธ์
4 ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ(ผู้สำเร็จการศึกษาจากโครงการทุนสมเด็จย่า) (22-10-2561) ข่าวประชาสัมพันธ์
5 สำรวจข้อมูลสถิติ กรณีบาดเจ็บจากการปฏิบัติราชการของ พกส. ย้อนหลัง 5 ปี (ปีงบประมาณ 2557-2561) (22-10-2561) ข่าวประชาสัมพันธ์
6 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับชำนาญการพิเศษ ตั้งแต่วันที่ 22 ต.ค.61-2 พ.ย. 61 (19-10-2561) ข่าวประชาสัมพันธ์
7 แจ้งพนักงานกระทรวงสาธารณสุขส่งใบขอย้าย (ถึง16ต.ค.2561) (10-10-2561) ข่าวประชาสัมพันธ์
8 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการ กรณีเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่ ก.พ. อนุมัติให้ส่วนราชการจัดให้มีการศึกษาขึ้นเพื่อเข้ารับราชการ (04-10-2561) ข่าวประชาสัมพันธ์
9 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการ กรณีเป็นผู้สำเร็จการศึกษาในวุฒิ ที่ ก.พ. กำหนด (04-10-2561) ข่าวประชาสัมพันธ์
10 แจ้งผู้สำเร็จการศึกษาจากโครงการผลิตบุคลากรพยาบาลเพื่อพัฒนาสุขภาพประชาชนจังหวัดชายแดน ตามรอยสมเด็จย่ายื่นใบสมัคร ตั้งแต่วันที่ 2 - 8 ตุลาคม 2561 (01-10-2561) ข่าวประชาสัมพันธ์
11 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(เจ้าพนักงานสาธารณสุข) ระดับอาวุโส สถานีอนามัยตำบลสำโรงทาบ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ (12-09-2561) ข่าวประชาสัมพันธ์
12 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นศาสตราภิชาน พ.ศ. 2561 (11-09-2561) ข่าวประชาสัมพันธ์
13 ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดเงินเพิ่มเพื่อเป็นค่าจ้างของพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ที่ค่าจ้างยังไม่ถึงขั้นต่ำ ฯ พ.ศ. 2561 (07-09-2561) ข่าวประชาสัมพันธ์
14 ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือดบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ กรณีเป็นผู้สำเร็จการศึกษาในวุฒิ ก.พ. กำหนด (29-08-2561) ข่าวประชาสัมพันธ์
15 ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ กรณีเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ก.พ. อนุมัติให้ส่วนราชการจัดให้มีการศึกษาขึ้นเพื่อเข้ารับราชการ (29-08-2561) ข่าวประชาสัมพันธ์
16 แจ้งนักเรียนทุนหลักสูตรกระทรวงสาธารณสุขยื่นใบสมัครเข้ารับราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ตั้งแต่วันที่ 22-28 สิงหาคม 2561 (22-08-2561) ข่าวประชาสัมพันธ์
17 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ตั้งแต่วันที่ 21-27 สิงหาคม 2561 (22-08-2561) ข่าวประชาสัมพันธ์
18 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานราชการ (10-08-2561) ข่าวประชาสัมพันธ์
19 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์รับสมัครคัดเลือกบุคคลต้นแบบภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2561 (06-08-2561) ข่าวประชาสัมพันธ์
20 ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล(นายแพทย์) ระดับเชี่ยวชาญ โรงพยาบาลพนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ ฯ (01-08-2561) ข่าวประชาสัมพันธ์
21 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อทำหน้าที่นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน) ในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ (01-08-2561) ข่าวประชาสัมพันธ์
22 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) (03-07-2561) ข่าวประชาสัมพันธ์
23 รายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินเพื่อเลือกสรรเปนพนักงานราชการ (03-07-2561) ข่าวประชาสัมพันธ์
24 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 6 อัตรา (03-07-2561) ข่าวประชาสัมพันธ์
25 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป (04-06-2561) ข่าวประชาสัมพันธ์
26 ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจ้างงานลูกจ้างชั่วคราวและพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (24-05-2561) ข่าวประชาสัมพันธ์
27 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯครั้งที่ 2 พนักงานราชการ (23-05-2561) ข่าวประชาสัมพันธ์
28 รับย้ายข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.รพ.สต. ในสถานีอนามัยสังกัด สสจ.สุรินทร์ (ถึงวันที่ 31 พ.ค. 2561 (22-05-2561) ข่าวประชาสัมพันธ์
29 แจ้งผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนและอยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (เจ้าพนักงานสาธารณสุข) ระดับอาวุโส (15-05-2561) ข่าวประชาสัมพันธ์
30 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ ครั้งที่1 พนักงานราชการ (02-05-2561) ข่าวประชาสัมพันธ์
31 รับย้ายข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผอ.รพ. ระดับเชี่ยวชาญ (24-04-2561) ข่าวประชาสัมพันธ์
32 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา (19-04-2561) ข่าวประชาสัมพันธ์
33 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล (นายแพทย์) ระดับเชื่ยวชาญ (29-03-2561) ข่าวประชาสัมพันธ์
34 เชิญประชุมข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ครบเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (15-03-2561) ข่าวประชาสัมพันธ์
35 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่ง ระดับชำนาญการพิเศษ (14-03-2561) ข่าวประชาสัมพันธ์
36 ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (14-03-2561) ข่าวประชาสัมพันธ์
37 ประกาศผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผอ.รพ.สต. ในสถานีอนามัยสังกัด สสจ.สุรินทร์ (09-03-2561) ข่าวประชาสัมพันธ์
38 เภสัชกรย้ายมาปฏิบัติราชการ ปี 2561 (09-03-2561) ข่าวประชาสัมพันธ์
39 ประกาศผลการสอบบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (08-03-2561) ข่าวประชาสัมพันธ์
40 ให้ส่งใบขอย้าย (ภายในวันที่ 20 มี.ค.2561) (07-03-2561) ข่าวประชาสัมพันธ์
41 การพิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1/2561 (05-03-2561) ข่าวประชาสัมพันธ์
42 การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ครั้งที่ 1/2561 (1เม.ย.61) (02-03-2561) ข่าวประชาสัมพันธ์
43 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (27-02-2561) ข่าวประชาสัมพันธ์
44 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข (27-02-2561) ข่าวประชาสัมพันธ์
45 สำรวจอัตรากำลังบุคลากรปฏิบัติจริง ณ 1 มีนาคม 2561 (22-02-2561) ข่าวประชาสัมพันธ์
46 รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (19-23 ก.พ.2561) (15-02-2561) ข่าวประชาสัมพันธ์
47 รับสมัครพนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา (19 - 23 ก.พ.2561) (15-02-2561) ข่าวประชาสัมพันธ์
48 รับย้ายข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.รพ.สต. ในสถานีอนามัยสังกัด สสจ.สุรินทร์ (ถึงวันที่ 20 ก.พ.2561) (14-02-2561) ข่าวประชาสัมพันธ์
49 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ(ด้านการพยาบาล) รับสมัคร 12 - 20 ก.พ.2561 (09-02-2561) ข่าวประชาสัมพันธ์
50 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (รายงานตัว 30 ม.ค.2561) (29-01-2561) ข่าวประชาสัมพันธ์
51 ทันตแพทย์และเภสัชกรขอย้ายมาปฏิบัติราชการปี 2561 (29-01-2561) ข่าวประชาสัมพันธ์
52 แจ้งเปลี่ยนแปลงห้องสอบ พกส. วันที่ 26 ม.ค.2561 (เฉพาะตำแหน่งพนักงานบริการ) (25-01-2561) ข่าวประชาสัมพันธ์
53 แจ้งเปลี่ยนแปลงห้องสอบพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (สอบวันที่ 25 มกราคม 2561) (24-01-2561) ข่าวประชาสัมพันธ์
54 กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมารรถนะ (23-26 ม.ค.2561) (19-01-2561) ข่าวประชาสัมพันธ์
55 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ (ประกาศวันสอบ ในวันที่ 19 ม.ค.2561) (18-01-2561) ข่าวประชาสัมพันธ์
56 การย้ายหมุนเวียนเเพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ปี 2561 (ส่งใบขอย้ายให้ สสจ.สุรินทร์ ภายใน 22 ม.ค.2561) (16-01-2561) ข่าวประชาสัมพันธ์
57 รับย้ายข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล(นายแพทย์)ระดับเชี่ยวชาญ รพ.รัตนบุรี สสจ.สุรินทร์ (ถึงวันที่ 23 ม.ค.2561) (15-01-2561) ข่าวประชาสัมพันธ์
58 แจ้งผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนและอยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่ง ผอ.รพ.สต. (เจ้าพนักงานสาธารณสุข) ระดับอาวุโส ยื่นความประสงค์ดำรงตำรงตำแหน่ง (15-19ม.ค.2561) (15-01-2561) ข่าวประชาสัมพันธ์
59 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (8-12 ม.ค.2561) (04-01-2561) ข่าวประชาสัมพันธ์
60 แจ้งนักเรียนทุนหลักสูตรกระทรวงสาธารณสุขยื่นใบสมัคร (ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 1 อัตรา) (25-12-2560) ข่าวประชาสัมพันธ์
61 รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ 4 อัตรา (19-12-2560) ข่าวประชาสัมพันธ์
62 แบบรายงานอัตราการสูญเสียบุคลากร (12-12-2560) ข่าวประชาสัมพันธ์
63 ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งแพทย์แผนไทย (01-12-2560) ข่าวประชาสัมพันธ์
64 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งแพทย์แผนไทย (28-11-2560) ข่าวประชาสัมพันธ์
65 รพ.สมเด็จพระยุพราชเดชอุดม รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (23-11-2560) ข่าวประชาสัมพันธ์
1 2 3 4 5 6 7 8 หน้าถัดไป